E-Sınav MTSK Geçme Notu

e-Sınav yazılımı; kursiyerlere sorulan soruları, sorulara verdiği cevapları, doğru ve yanlış cevap
sayılarını sistem veri tabanında muhafaza edecektir. Sınav soru ve cevapları
yayımlanmayacaktır.

Değerlendirme, doğru cevaplar dikkate alınarak 100 puan üzerinden yapılacak, 70 ve üzerinde
puan alanlar başarılı sayılacaktır. Başarı puanı hesaplamasında;

[Puan=(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

Sınavda yer alacak her sorunun puan olarak değeri eşittir. Yanlış cevaplar değerlendirme
sırasında dikkate alınmayacaktır.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi
sonucunda soru/sorular iptal edilmeyecek, doğru seçenekler dikkate alınmak suretiyle bu
soru/sorular değerlendirmeye dâhil edilecektir.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline
karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin
yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.