Adayların Sınavının Geçersiz Sayılacağı Durumlar

a) Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde kursiyerin sınava girmesi,

b) Sınav esnasında veya sınav sonrasında yapılan incelemelerde adayın bu kılavuzun 7 nci
maddesi (d) bendinde belirtilen geçerli belgeleri ibraz etmediğinin tespit edilmesi,

c) Adayın salon yoklama listesine ve/veya cevap kâğıdına imza atmadan sınav salonundan
çıkması, sınav evrakını ya da sınav giriş belgesini salon görevlilerine teslim etmemesi,

ç) Sınav esnasında veya sınav sonrasında yapılan incelemelerde adayın e-Sınav ekranındaki
fotoğraf ve diğer bilgiler ile sınav giriş belgesindekilerin fotoğraf ve bilgilerin farklı olması
ya da geçerli kimlik belgesindeki bilgilerle diğer alanlardaki bilgilerinde uyuşmazlık olması,

d) Sınav öncesinde, sınav sırasında veya sınav sonrasında adayın başka bir adaydan,
elektronik/basılı herhangi bir dokümandan ya da ses ve görüntü nakleden/kaydeden cihaz
ve/veya düzenek kullanmak suretiyle kopya çeken veya kopya çekmeye yönelik eylemlerde
bulunan adayların salon görevlileri veya bina güvenlik görevlisi tarafından ya da kamera
kayıtlarında yapılan inceleme sonucunda tespit edilmesi,

e) Adayın yerine başkasının sınava girmesi veya girmeye teşebbüs etmesi, sınav uygulamaları
süresince ya da sonrasında bu fiilin gerçekleştiğinin tespit edilmesi,

f) Adayın, başka adayın bilgilerinin yer aldığı bilgisayarda sınavı başlatması,

g) Adayların, üzerlerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar
(işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç, çanta, cüzdan, cep
telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt
ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik,
yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank
sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, doküman ile ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile
silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri kursiyerin yanında bulundurması,

ğ) Adayın, e-Sınav uygulama cihazlarına ya da merkez demirbaşlarına zarar vermesi,
h) Sınav komisyon görevlilerinin veya salon görevlilerinin hazırladığı raporlarda/tutanaklarda
ya da sınav uygulamasında kaydedilen kamera görüntülerinde, adayın Millî Eğitim Bakanlığı
Merkezî Sistem Sınav Yönergesinde belirtilen sınav kurallarını ihlal ettiğinin tespit edilmesi,

ı) Salon görevlileri; kendileri veya bina güvenlik görevlisi tarafından; kopya çektiği veya kopya
çekmeye yönelik eylemlerde bulunduğu tespit edilen adaylar ile kendi yerine bir başkasının
sınava girmesine katkı sağlayan ya da başka bir adayın yerine sınava giren şahısların
bilgilerini, sınav güvenliği ve sürecini aksatan diğer durumları sistemde yer alan sınav görev
raporuna açıklayıcı şekilde yazacaklardır. Sınav görev raporunu, bulunması hâlinde diğer
tutanaklar ve sınav evrakını, İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ulaştırılmak üzere, aynı gün
görevli olan bina komisyon başkanına teslim edeceklerdir.

i) Bu maddenin (d) ve (e) bentlerinde belirtilen fiilleri gerçekleştirdiği tespit edilen adayların
sınavları 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-5 maddesinin ikinci fıkrasındaki “Bakanlık tarafından
yapılan merkezi sınavlara ilişkin olarak birinci fıkra hükümlerinin uygulanmasında; Ölçme,
Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına yapılan atıflar Bakanlığa yapılmış sayılır ve
6114 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki yetkiler Bakanlık, 7 nci
maddesinin üçüncü fıkrası, 9 uncu maddesinin ikinci ve sekizinci fıkraları ile 10 uncu
maddesinin beşinci fıkrasındaki yetkiler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel
Müdürlüğü tarafından kullanılır” hükmü gereğince iptal edilir ve bu adaylar sınav tarihinden
itibaren geçerli olmak üzere Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
tarafından yapılan hiçbir sınava 2 (iki) yıl süre ile başvuramaz ve giremez.