E-Sınav Uygulaması

a) e-Sınav uygulaması sistem tarafından belirlenen tarih ve saatlerde yapılacaktır.

b) Sınav görevlileri sınav başlamadan en geç 30 (otuz) dakika önce e-sınav salonunda hazır
bulunacaklardır. Sınav salonuna gelen görevliler görevli olduğu sınavın başlama saatinden 15
(on beş) dakika öncesine kadar sisteme giriş yapmak zorundadır. Sisteme hiç giriş yapmayan
görevliler ile son 15 dakika içerisinde sisteme giriş yapan görevliler hakkında, Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi hükümleri gereğince sınav görevi verilmeme tedbiri uygulanacaktır.

c) Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için kursiyerler, sınav
saatinden en geç 20 (yirmi) dakika önce sınav giriş belgesinde belirtilen e-sınav salonunda hazır
bulunacaklardır.

ç) Salon görevlileri, kursiyerlerin kullanacakları bilgisayarları önceden hazır hâle getireceklerdir.
Sınav başlamadan önce kursiyerlerin kullanımına sunulan bilgisayarları kontrol edecekler,
herhangi bir sorun olması hâlinde yedek bilgisayarı kullanıma açacaklardır.

d) Kursiyerler, sınava gelirken; renkli, fotoğraflı, çift mühür/kaşeli ve ıslak imzalı sınav giriş belgesi ile;
– Türk vatandaşları için T.C. kimlik numaralı ve fotoğraflı; nüfus cüzdanı/kimlik kartını, pasaportunu (geçerlilik süresi dolmamış),
– Yabancı uyruklu kursiyerler için geçerliliği devam eden ve ülkeye giriş çıkış amacıyla
yetkili makamlarca verilen izin süresi (vize) dolmamış pasaportunu, ilgili Bakanlık
tarafından verilen resimli, çipli/mühürlü kimlik yerine geçen, ikamet ettiğini ya da
çalıştığını gösterir belgesini, yanında bulunduracak ve bu belgeleri ibraz ederek sınava katılacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına (çipli kimlik kartı) sahip kursiyerlerin sınav giriş
belgesinde çift imza ve çift mühür (kurs müdürlüğü ve İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün)
bulunma zorunluluğu yoktur.
Nüfus cüzdanlarını değiştirmek için nüfus müdürlüklerine başvuru yapan ve nüfus

cüzdanları alınan kursiyerler, nüfus müdürlüklerince kendilerine verilen fotoğraflı, imzalı-
mühürlü/barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgesi/ kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabilecektir.
Geçici koruma statüsünde bulunan yabancı uyruklu kursiyerler yalnızca kimlik belgesinde
belirtilen ikamet ilinde sınava girebilir; ancak ikamet ili dışında farklı ilde sınava girecek
kursiyerler İçişleri Bakanlığı birimlerince verilen geçici izin belgesi ile birlikte sınava
alınır.
Bu maddede belirtilen geçerli kimlik belgesi ve/veya geçerli sınav giriş belgesi yanında
olmayan kursiyerler ile geçersiz kimlik belgesi ve/veya geçersiz sınav giriş belgesi ile sınava
gelen kursiyerler sınava alınmayacaktır.
Kursiyerler sınav giriş belgelerini kimlik kontrolü esnasında salon görevlilerine teslim etmek
zorundadır. Sınav giriş belgesini teslim etmeyen kursiyerin sınavı geçersiz sayılacaktır.

e) Kursiyerler, sınav salonlarına alınırken kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya
engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç,
çanta, cüzdan, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile
depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye,
küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar,

databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, doküman ile ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa
bile silah ve silah yerine geçebilecek nesnelerle sınav salonuna alınmayacaktır.
Ayrıca, bu araçlarla salona alınmayacağı gibi sınav anında yanında bulundurduğunun tespit
edilmesi durumunda, sınav kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kursiyer hakkında tutanak
düzenlenecek ve sınavı geçersiz sayılacaktır.
Salon görevlilerince kimlik kontrolü yapılarak sınav salonuna alınan kursiyer sınav başlayana
kadar hiçbir gerekçe ile sınav salonundan dışarıya çıkarılmayacaktır. Kendi isteği ile sınav
salonundan dışarı çıkan kursiyer tekrar sınav salonuna alınmayacaktır.
Salon görevlileri kursiyerleri sınav salonuna almadan önce kimlik kontrolünü yaparak
kursiyerlere ait sınav giriş belgelerini toplamak, adayları salon aday yoklama listesinde belirtilen
sıra numarasına göre yerleştirmek ve adaylara sınavda uyulması gereken kurallar hakkında bilgi
vermekle sorumludur.

f) Sınav başladıktan sonra gelen kursiyer/kursiyerler, sınav salonundan çıkan kursiyer olmadığı
sürece sınava alınır ancak bu kursiyer/kursiyerlere ek süre verilmez. Sınav salonundan çıkan
kursiyer olduktan sonra gelen kursiyer/kursiyerler sınava alınmaz.

g) Kursiyer, e-sınav uygulama ekranında yer alan T.C. kimlik numarası adı, soyadı bilgilerinin
ve fotoğrafın kendisine ait olduğunu kontrol eder. Bilgilerinde hata olması durumunda salon
başkanını uyarır ve sınava başlamaz. Kursiyer, sınava gireceği salonda kendisi dışında başka
aday bilgilerinin yer aldığı bilgisayarda sınav başlattığı takdirde daha sonra kendi bilgilerinin yer
aldığı bilgisayarda sınava girse dahi sınavı geçersiz sayılır.

ğ) “e-Sınav Uygulama Kuralları” sınav başlamadan önce kursiyer tarafından okunup kabul
edildikten sonra sınava başlanacaktır.

h) Kursiyer tüm işaretlemeleri ekrana dokunarak yapacaktır.

ı) Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece biri doğru cevaptır.

i) Soru sayısı ve sınav süresi kursiyerin kullandığı bilgisayar ekranında yer alacaktır.

j) Sınavı tamamlayan ya da sınav süresi biten kursiyer salon yoklama listesi ve cevap kâğıtlarını
gösterir belgeye imza atarak salondan ayrılır.

k) Kursiyer isterse sınav süresi tamamlanmadan sınavı bitirebilir. Bu durumda e-sınav yazılımı
kursiyerden 2 (iki) aşamalı onay alacak ve sınavı sonlandıracaktır. Bu işlemi gerçekleştiren
kursiyerlerin sınava devam etmesi mümkün olmayacaktır.

l) Kursiyer sınava girmediyse salon görevlileri tarafından, salon aday yoklama listesindeki ilgili
alana “Girmedi” yazılacaktır ve kursiyerin durumu sistem üzerinde “Girmedi” olarak
işaretlenecektir. Adayın ibraz ettiği belgelerin geçersiz olması veya diğer nedenlerle görevliler
tarafından sınava alınmaması durumunda ise salon yoklama listesindeki ilgili alana “Sınava
Alınmadı” yazılacak, ayrıca ibraz edilen geçersiz belgesinin aslı veya bir örneği alınarak konuyla
ilgili tutanak tutulacaktır.

m) Sınav bitiminden sonra;
 Salon görevlileri kursiyere öncelikli olarak salon aday yoklama listesini ve sorulara verdikleri
cevapları gösteren cevap kâğıdını imzalatacaktır.
 Kursiyerler, sınav sonuçlarını e-sınav merkezinde bulunan sonuç bilgisayarından ya da
http://esinav.meb.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ile sorgulama yaparak
öğrenebileceklerdir.

n) Sınav görevlileri sınav binasına silah, kesici alet, çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim
sağlayan cihazlar ile kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük (alyans hariç), broş ve benzeri eşyalar
ve her türlü elektronik ve/veya mekanik cihaz, kitap, defter ve benzerleri nesnelerle
girmeyeceklerdir. Ancak sınav merkezlerinde yaşanabilecek teknik sorunlar ile idari sorunların
anlık çözümünün sağlanması amacıyla Bakanlık Merkez Teşkilatında her sınav günü
görevlendirilen merkez sınav görevlilerinin sınav merkezleri ile iletişiminin sağlanabilmesi için
Bina Komisyon Başkanı/Bina Sorumlusu olarak görevlendirilen personel yalnızca belirtilen
amaçlarla ve sınav salonu dışında kullanılması kaydıyla cep telefonu ile sınav binasına
girebilecektir.

Yukarıda belirtilen yasak nesnelerle salona girdiği tespit edilen görevliler ile Millî Eğitim
Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesinde yer alan hükümlere, MEBBİS kişisel bilgiler
modülü “Sınav İşlemleri” ekranında yer alan “Tebellüğ Gerektiren Belgeler” başlığı altındaki
“Tüm Sınavlarda Uyulması Gereken Kurallar”a, “e-Sınav Görevlendirme Belgesi”nde belirtilen
hususlara aykırı davranan görevliler hakkında, sınavın işleyişine etki edip etmediğine
bakılmaksızın sınav kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem
Sınav Yönergesinin 43 üncü maddesi doğrultusunda işlem yapılacaktır. Sınavın kurallarının
uygulanmasına ilişkin tüm görev ihlallerinden uygulama ve izleme sorumlusu, salon başkanı ve
gözetmen eşit oranda sorumludur.